• Regulamin newsletter

Regulamin newslettera
sklepu E-Remedium

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do
umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe
§ 1 DEFINICJE
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca
może otrzymywać od Usługodawcy uprzednio zamówione treści cyfrowe w postaci
wiadomości handlowych, marketingowych, poradnikowych dotyczących Sklepu, w tym
informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca
z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja
obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy E-Remedium prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
www.bezpiecznasuplementacja.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca - E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Dęba 192, 26-315 Poświętne, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000835359, NIP
7681843624, nr REGON 386023750, kapitał zakładowy 5000,00 zł. Adres e-mail:
kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl Nr tel.: ??? ??? ???
§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką
internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z
dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail
podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w
pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-
mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera oraz
wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Następnie potwierdza adres e-mail
dokonując aktywacji usługi klikając w link otrzymany na uprzednio podany przez
Usługobiorcę adres e-mail. W momencie potwierdzenia adresu e-mail zostaje zawarta
umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz
Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać
swój prawidłowy adres e-mail i następnie go potwierdzić w sposób opisany w ust. 4
powyżej. Brak potwierdzenia i aktywacji usługi skutkuje nieuwzględnieniem adresu e-
mail w bazie i nie zawarciem umowy. Przed dokonaniem zapisu na usługę
Newslettera, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się
informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w
ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:
kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl.
8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie
wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym
rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
9. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną
prawnoautorską przysługującą właścicielowi serwisu
§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na
adres e-mail: kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl .
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera w razie
jego niezgodności z umową.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
4. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego
przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do
którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w celu
świadczenia usługi Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach
oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości,
zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi
lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art.
6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający
na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie
będzie mógł świadczyć tej usługi.
4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub
Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych
osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był
uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z
Usługodawcą.
7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z
ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się m.in. konieczność zmiany
regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów
prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7
dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili
wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien
wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:
kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o
świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.