• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

dla Klientów

 

 1. E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębie (Dęba), Dęba 192, 26-315 Poświętne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000835359, NIP: 7681843624, REGON: 38602375000000, adres e-mail: kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl - jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) swoich klientów, z którymi zawarł umowę sprzedaży lub o świadczenie usług, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umów i świadczenia usług wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora z Klientami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Klientami.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

 4. Źródłem przetwarzanych danych osobowych są Klienci. Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoich Klientów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, lub

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

 1. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Jednakże dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).

 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Klientów:

 1. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych Administratora,

 2. firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,

 3. firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.

 1. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.

 2. Zgodnie z przepisami RODO, Klienci mają prawo do:

 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,

 2. dostępu do swoich danych osobowych,

 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,

 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

 5. ograniczenia przetwarzania,

 6. przenoszenia danych,

 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 9. niepodlegania profilowaniu,

 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail: kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl lub w formie pisemnej na adres:

Dęba 192

26-315 Poświętne

 1. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.