Książki Rak to nie wyrok. Autor Ryszard Grzebyk

Książki Rak to nie wyrok. Autor Ryszard Grzebyk

349.90
szt.
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 13.99
Paczkomaty InPost 13.99
Kurier FedEx 20
Kurier GLS 20
Poczta Polska 20
Kurier DPD 20
Poczta Polska- płatność przy odbiorze 21.99
Kurier DPD- płatnośc przy odbiorze 23.99
Kurier FedEx- płatność przy odbiorze 23.99
Dostępność Mało
EAN 2100000564774

„Rak to nie wyrok” to cztery części absolutnie unikalnego opracowania nie tylko omawiającego przyczyny chorób, ale też dającego sprawdzone rozwiązania jak je leczyć. Znajdziemy w nim odpowiedzi na dziesiątki pytań, w tym:

 • czym jest leczenie przyczynowe,
 • dlaczego medycyna konwencjonalna jest często nieskuteczna,
 • jak nieświadomie niszczysz zdrowie swoje i swojego dziecka,
 • co możesz zrobić by zapobiegać utracie zdrowia,
 • jak ostatecznie wyleczyć choroby chroniczne w tym: cukrzycę, miażdżycę, autyzm, reumatyzm, SM, raka i wiele innych?

 

To wysokiej klasy wiedza, pilnie strzeżona przed zwykłymi ludźmi przez konwencjonalną medycynę. "Rak to nie wyrok" jest potężną bronią w walce z chorobami, a w rękach fachowca daje duże szanse na wyleczenie lub bardzo istotną poprawę zdrowia.

Nie wahaj się z nią zapoznać!

RAK TO NIE WYROK Tom 1

Z tomu pierw­sze­go do­wiesz się, że tak na­praw­dę Twoje zdro­wie za­le­ży od zdro­wia matki i ojca, oraz kilku pierw­szych lat po Twoim uro­dze­niu. W tym cza­sie naj­bar­dziej kształ­tu­ją się naj­waż­niej­sze ukła­dy: ner­wo­wy, hor­mo­nal­ny, po­kar­mo­wy i od­por­no­ścio­wy. Do­wiesz się o róż­nych za­gro­że­niach, które je osła­bia­ją. W jasny spo­sób za­pre­zen­to­wa­no rolę ukła­du ner­wo­we­go i hor­mo­nal­ne­go w utrzy­ma­niu „że­la­zne­go zdro­wia” oraz nie­zwy­kle waż­nej ba­rie­ry krew-mózg. Po­nad­to do­wiesz się:

 • jak powinni przygotować się rodzice, zanim kobieta zajdzie w ciążę, by zapewnić dziecku optymalne warunki rozwoju i zdrowia, a o czym „wielka farmacja” nie chce, byś wiedział,
 • co jest dobre dla dziecka, a co mu szkodzi,
 • o różnych rodzajach stresu, mającego wpływ na psychikę, układ nerwowy i hormonalny,
 • jaka dieta jest naprawdę zdrowa i dlaczego Amerykanie zalecają dokładnie odwrotną?

RAK TO NIE WYROK Tom 2

W tej czę­ści zo­sta­ły omó­wio­ne za­gro­że­nia nie­sio­ne przez bez­kom­pro­mi­so­wy prze­mysł che­micz­ny i far­ma­ceu­tycz­ny. Do­wiesz się:

 • o jakości powietrza, którym oddychasz średnio 15 razy na minutę,
 • wszystkiego na temat chemioterapii, jej bezpieczeństwa, skuteczności, efektach ubocznych, a przede wszystkim o tym, czy metoda ta bardziej leczy, czy raczej przynosi zyski producentom "leków",
 • o zagrożeniach wywoływanych przez radioterapię i bramki na lotniskach,
 • czy Wi-Fi, wieże przekaźnikowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, komputery wpływają na rozwój chorób oraz czy zapewnienia producentów o ich bezpieczeństwie są poparte faktami,
 • o wpływie snu na system hormonalny i odpornościowy,
 • o tym co jest niezbędne w organizmie, aby komórki rakowe były systematycznie pozbawiane płaszcza ochronnego, zabezpieczającego je przed zniszczeniem przez nasz system odpornościowy.

RAK TO NIE WYROK Raporty specjalne cz. 1

W każ­dym ra­por­cie za­pre­zen­to­wa­no około 350 róż­nych za­bie­gów i środ­ków, któ­ry­mi mo­żesz od zaraz roz­po­cząć sku­tecz­ną te­ra­pię.
Ra­por­ty sta­no­wią prak­tycz­ne kom­pen­dium i po­rad­nik, który warto mieć pod ręką, gdy po­ja­wia się cho­ro­ba. Wy­star­czy wów­czas użyć wie­dzy teo­re­tycz­nej za­war­tej w to­mach 1 i 2, by wie­dzieć, zdia­gno­zo­wać za­gro­że­nie, oraz tech­nik z ra­por­tów, by je wy­eli­mi­no­wać.

Z pierw­szej czę­ści ra­por­tów do­wiesz się m.​in:

 • jak pozbywać się toksyn z organizmu,
 • co zrobić by unikać promieniowania elektromagnetycznego,
 • jak wprowadzać do organizmu kompleksy witamin i minerałów by działały synergicznie,
 • jak wzbogacić florę jelit odpowiadającą za odporność organizmu?

RAK TO NIE WYROK Raporty specjalne cz. 2

W czę­ści 2 znaj­du­ją się in­for­ma­cje na temat sys­te­mu obron­ne­go. Opi­sa­ne zo­sta­ły tzw. tech­ni­ki tle­no­we, jedne z naj­sku­tecz­niej­szych w le­cze­niu róż­nych za­ka­żeń wi­ru­so­wo-bak­te­ryj­no-grzy­bi­czych oraz sta­nów za­pal­nych i raka. Prak­tycz­nie wszyst­kie re­no­mo­wa­ne pry­wat­ne kli­ni­ki le­cze­nia no­wo­two­rów na świe­cie sto­su­ją co naj­mniej jedną lub kilka tech­nik z tej grupy. Dzię­ki ra­por­tom rów­nież bę­dziesz miał do nich do­stęp. Znaj­dziesz tu in­for­ma­cje po­moc­ne w zwal­cza­niu:

 • infekcji bakteryjnych i wirusowych z COVID-19 włącznie,
 • chorób przewlekłych,
 • nowotworów,
 • zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji,
 • chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera).

O AUTORZE

RYSZARD GRZEBYK

Autor wy­so­ce sku­tecz­ne­go łań­cu­cha przy­czy­no­wo-skut­ko­we­go dia­gno­zo­wa­nia i le­cze­nia cho­rób. Dzię­ki niemu aler­gie, rak, SM, reu­ma­tyzm, au­tyzm i inne trud­ne scho­rze­nia nie sta­no­wią już ta­kie­go wy­zwa­nia w le­cze­niu jak kie­dyś. Sku­tecz­ność sto­so­wa­nia tej me­to­dy jest na­praw­dę im­po­nu­ją­ca, mimo że kilka po­cząt­ko­wych ty­go­dni te­ra­pii może być dla pa­cjen­ta uciąż­li­wych. Spe­cja­li­sta od sto­so­wa­nia mi­kro­ele­men­tów, ziół, tech­nik ma­nu­al­nych i wle­wów do­żyl­nych. Mając duże do­świad­cze­nie i uzy­sku­jąc zna­ko­mi­te efek­ty, prze­ka­zu­je swoją wie­dzę, w po­sta­ci usys­te­ma­ty­zo­wa­nej i spraw­dzo­nej me­to­dy.

Wie­dzę zdo­by­wał we Fran­cji i w Ka­na­dzie, uzy­sku­jąc dy­plom oste­opa­tii (DOMP), dok­to­ra me­dy­cy­ny na­tu­ral­nej (DNM) oraz dok­to­ra tra­dy­cyj­nej me­dy­cy­ny chiń­skiej (DTCM). Ak­tu­al­nie dzia­ła w Pol­sce, szko­ląc rów­nież le­ka­rzy aka­de­mic­kich w wy­ko­rzy­sty­wa­niu na­tu­ro­pa­tii na po­dob­nym po­zio­mie jak ma to miej­sce w Ka­na­dzie czy Szwaj­ca­rii.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.